Informace pro zákazníky dle čl. 13 GDPR

Vážení zákazníci,
naše společnost považuje Vaše osobní údaje za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládá. Jsme si vědomi právních povinností při zpracování údajů našich klientů, které nám v této souvislosti ukládají právní předpisy České republiky a EU. Níže Vám objasníme, jak k ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme.
Poskytnutím osobních údajů společnosti Profi Green Energy s.r.o., (dále též PGE) souhlasíte se zpracováním svých údajů pro marketingové účely. Udělením souhlasu jakoukoliv formou komunikace, bude PGE (dále též „Správce“) oprávněna tyto údaje předávat uvnitř společnosti, bude je moci analyzovat, bude mít možnost využití jejich automatizovaného zpracování, a na základě takového zpracování Vám nabízet služby z portfolia PGE a její obchodních partnerů, kteří jsou pečlivě vybíráni.
Souhlas konkrétně udělujete společnosti PGE, IČO 11911409, DIČ CZ11911409, se sídlem Na Šachtě 192, Kralupy nad Vltavou, 27801. Vaše údaje budeme po udělení souhlasu uchovávat po dobu stanovenou právními přepisy. V případě udělení souhlasu pro marketingové účely se jedná o dobu 5-ti let (od poslední komunikace se zákazníkem), pokud nebyla dohodnuta lhůta kratší, dále pak nejméně po dobu 5–ti let, stanete-li se klientem našich obchodních partner, resp. 5 let po ukončení všech smluvních vztahů mezi Vámi a naší společností PGE, nebo jejich obchodních partnerů. Pokud si to budete přát, můžete tento souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu administrator@profi-green-energy.cz. Odvoláním přestaneme Vaše údaje zpracovávat/uchovávat a pokud pro jejich zpracování/uchovávání nebudou zákonné důvody, budou bezpečně odstraněny.
Správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
 • Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů ČR a EU.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Rozsah uděleného souhlasu vyplývá z kontaktního hovoru PGE s klientem/zákazníkem, příslušné smlouvy, nebo jiné komunikace se společností PGE. Tyto informace se vztahují i na případy, kdy zákonnost zpracování vyplývá z jiného právního titulu než souhlasu klienta.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů klienta je společnost Profi Green Energy s.r.o., sídlem Na Šachtě 192, Kralupy nad Vltavou, 27801, IČO 11911409, DIČ Z11911409 (dále též „PGE“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů klienta nebo v případě uplatnění práv klienta ve smyslu Čl. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR ( dále jen „GDPR“), může klient/zákazník PGE kontaktovat na telefonním čísle +420 739442260 nebo na e-mailové adrese administrator@profi-green-energy.cz.

Článek 7 GDPR Podmínky vyjádření souhlasu

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pokud je souhlas subjektu údajů vyjádřen písemným prohlášením, které se týká rovněž jiných skutečností, musí být žádost o vyjádření souhlasu předložena způsobem, který je od těchto jiných skutečností jasně odlišitelný, a je srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Jakákoli část tohoto prohlášení, která představuje porušení tohoto nařízení, není závazná. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout. Při posuzování toho, zda je souhlas svobodný, musí být důsledně zohledněna skutečnost, zda je mimo jiné plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, které není pro plnění dané smlouvy nutné.

2. Účely zpracování, rozsah zpracování a právní základ pro zpracování

O účelech zpracování je klient vždy informován před udělením jeho souhlasu. Udělení souhlasu představuje právní základ pro zpracování údajů. Jedná se zejména o zpracování pro smluvní povinnosti, marketingové účely a nabídku služeb PGE, případně jejich obchodních partnerů, přičemž PGE je oprávněna:
 1. kontaktovat klienta s výhodnými obchodními nabídkami, s nabídkou osobní schůzky, možností účastnit se soutěží a s jinými obchodními sděleními, a to dle preferencí klienta telefonicky, e-mailem nebo SMS.
 2. pro účely zvyšování kvality služeb zpracovávat nahrávky hovoru s klientem, a to nejdéle 30 dní od uskutečnění hovoru.
 3. Rozsah zpracovávaných údajů: Zpracováváme pouze nezbytně nutné údaje, které jste uvedl/a na některém z formulářů společnosti, nebo jejich obchodních partnerů, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby na míru a za účelem vyřízení Vaší nabídky, poptávky či dotazu (v závislosti na druhu on line formuláře): jedná se zejména o tyto údaje 1. Jméno, příjmení, 2. datum narození/rodné číslo, 3. adresa pro zasílání, 4. fakturační adresa /sídlo /trvalé bydliště, 5. telefonní číslo, 6. e-mailová adresa, 7. IP adresa vzdáleného zařízení, 8. číslo účtu, 9. historie nákupů/historie podání, 10. historie reklamací.
 4. V případě, že má klient zájem s PGE nebo jeho obchodními partnera uzavřít smlouvu, zpracovává PGE kontaktní údaje klienta pro tento účel; právním základem takového zpracování je jednání o uzavření smlouvy;
 5. PGE má ze zákona povinnost prokázat udělení souhlasu klienta po celou dobu zpracování, uchovává proto po celou tuto dobu osobní údaje klienta, jakož i nahrávky hovorů s klientem (pro více informací viz bod 6 níže); právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti);
 6. pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu potřebuje PGE uchovávat výše uvedené osobní údaje i nahrávky telefonátu; právním základem takového zpracování je oprávněný zájem PGE či třetí strany.

3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje klienta bude PGE zpracovávat manuálně anebo elektronicky, přičemž PGE může osobní údaje předat jakékoli spolehlivé, smluvně zajištěné třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, služby (např. účetní, právní IT), případně také marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů).

4. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje klienta bude PGE zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. V případě souhlasu klienta ke zpracování pro marketingové účely se jedná o dobu neurčitou (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas klient odvolá nebo omezí, přestane PGE údaje klienta v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nebude mít PGE jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraní. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchovává PGE údaje klienta po dobu deseti let.

5. Práva subjektu údajů

V případě souhlasu má klient jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu PGE , má klient právo proti tomuto zpracování vznést námitku. Další zákonná práva klienta zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti PGE jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

6. Nahrávky hovorů a související právní důvody pro toto zpracování

Závěrem PGE klienta / zákazníka informuje o tom, že PGE je oprávněna uchovávat obsah komunikace s klientem, zejména nahrávky hovoru, a to za účelem prokázání uděleného souhlasu (pro případný budoucí spor či kontrolu ze strany ÚOOÚ). Zákonnost tohoto zpracování vyplývá ze zákona, neboť se jedná o oprávněný zájem správce či třetí strany.

Cookies

Naše webové stránky používají cookies, tedy malé soubory ukládané do zařízení návštěvníka webových stránek, prostřednictvím kterých ale nedokážeme identifikovat konkrétní osobu. V souvislosti s používáním cookies a fungování webových stránek tak zpracováváme soubory cookies, Vaši IP adresu a lokaci odvozenou z IP adresy. Dále používáme údaje důležité pro marketing, třeba to, že jste naše webové stránky navštívili a jak dlouho jste na ní zůstali.
Pokud se rozhodnete sjednat si schůzku přes kontaktní formulář, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu Vašeho jméno a příjmení, důvodu schůzky, e-mailové adresa, telefonního čísla a dalších informací, které jste nám sdělili prostřednictvím formuláře.

Co nás ke zpracování Vašich osobních údajů opravňuje? A jak cookies odmítnout?

Vaše osobní údaje prostřednictvím těchto webových stránek zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí být podložen i právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů zákonné.
Vaše osobní údaje zpracováváme proto, že na zpracování máme náš oprávněný zájem. Díky tomu naše webové stránky mohou správně fungovat nebo můžeme měřit jejich návštěvnost. Toto zpracování, které provádíme pomocí cookies, můžete upravit nebo zakázat prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče, vezměte ale prosím na vědomí, že pokud to uděláte, nemusí se Vám naše stránky zobrazovat správně a může být i omezena jejich funkčnost. Dále pod náš oprávněný zájem spadá také komunikace s Vámi, tedy údaje zpracováváme také proto, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat, pokud použijete náš kontaktní formulář ke sjednání schůzky.
Cookies pro cílení reklamy používáme na základě Vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena níže u jednotlivých cookies. Souhlas udělujete nastavením Vašeho prohlížeče a můžete jej stejným způsobem také kdykoliv odvolat.

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout? A jak je to se souhlasem se zpracováním osobních údajů?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám Vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud s námi chcete navázat kontakt, Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom se Vám mohli ozvat zpátky. Bez toho to bohužel nepůjde. Tzv. marketingové cookies pak používáme na základě Vašeho souhlasu. Ten můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě, že Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, nejsme povinni smazat veškeré Vaše osobní údaje, nadále můžeme zpracovávat ty, které zpracováváme pro jiné zákonné důvody a možnosti dané GDPR.

© Copyright 2021, All right reserved by Profi green energy s.r.o. | GDPR

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace